انجمن علوم باغبانی ایران- نمایندگان انجمن
نمایندگان انجمن در استان ها (دانشگاهها، استانها)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نمایندگان انجمن از اساتید و پژوهشگران  در استان ها هستند.

افرادی تاثیر گذار و علاقه مند از مراکز مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی، اجرایی و یا تولیدی در استان­ها یا شهرستان­ها به عنوان نماینده انجمن تعیین می­شوند تا در جهت توسعه برنامه های انجمن در منطقه همکاری و معاضدت نمایند. وظائف نمایندگان انجمن عبارت است از:

  • تعامل  و تبادل اطلاعات مستمر با انجمن و وقوف از برنامه­های انجمن
  • شناسایی و معرفی ظرفیت های منطقه  از قبیل سرمایه های انسانی، بخش خصوصی ممتاز،.....
  • زمینه سازی برای ایجاد شاخه های استانی انجمن (آغازعضویت افراد متخصص در بخشهای علمی یا تولیدی در انجمن).
  • فراهم ساختن زمینه ایجاد انجمن دانشجویی باغبانی
  • انتقال ایده­ها، فرصت­ها، اولویت­ها، تهدیدهای باغبانی منطقه

امکان برگزاری کارگاه های  توسعه فناوری های باغبانی در عرصه های علمی یا تولیدی 

دکتر مصطفی مبلی استاد  از دانشگاه صنعتی اصفهان                                                mobli@cc.iut.ac.ir

دکتر منصور غلامی استاد و رئیس   دانشگاه بوعی سینا همدان                                            mgholami@basu.ac.ir 

دکتر کاظم ارزانی استاد انماینده دانشگاه تربیت مدرس                                                      arzani_k@modares.ac.ir

دکتر داراب حسنی  دانشیار رئیس مؤسسه تحقیقات باغبانی                                                 hassanida@gmail.com

دکتر کوروش وحدتی  استاد  از  پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران،                            kvahdati@ut.ac.ir

دکتر امان ا. جوانشاه دانشیار و رئیس  پژوهشکده پسته کشور                                                       javanshah@pri.ir

دکتر نورا.. معلمی استاد  از دانشگاه شهید چمران                                                         moalleminoor@gmail.com

دکتر حسین حکم آبادی دانشیار از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان     Hhokmabadi@yahoo.com

دکتر علی نجاتیان  دانشیار  از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  استان قزوین         nejatianali@yahoo.com

دکتر محمود قاسم نژاد  دانشیار   از دانشگاه   گیلان                                                   Ghasemnezhad@guilan.ac.ir

دکتر مجید عزیزی استاد نماینده از  دانشگاه فردوسی                                                     azizi@um.ac.ir 

دکتر اسماعیل چمنی دانشیاز    از دانشگاه محقق اردبیلی                                            echamani@yahoo.comا

دکتر خدایار همتی دانشیار  از دانشگاه گرگان                                                     khodayarhemmati@yahoo.com 

دکتر  اصغر موسوی  استادیار،  ازمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد     asgharmousavi@gmail.com 

دکتر مریم تاتاری استادیار   از مرکز تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی اصفهان          mtatari1@yahoo.com

دکتر عزیزاله خیری استادیار از دانشگاه زنجان                                                                        kheiry@znu.ac.ir

دکتر سعید عشقی  دانشیار  از دانشگاه شیراز                                                                eshghi@shirazu.ac.ir

دکتر عباس حسنی دانشیار  از دانشگاه ارومیه                                                                  horthasani@yahoo.com

دکتر محمد جواد آروین استاد  از دانشگاه باهنر کرمان                                                           smjarvin@gmail.com

دکتر مختار حیدری استادیار نماینده از دانشگاه رامین                                                                     mkheidari@ramin.ac.ir

دکتر سِدحسین میر دهقان دانشیار از ولی عصر رفسنجان                                                           mirdehghan@vru.ac.ir

دکتر حسن صادقی دانشیار نماینده از دانشگاه مازندران                                                               sadeghiah@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.121.42.fa
برگشت به اصل مطلب