انجمن علوم باغبانی ایران- کارگروه های تخصصی
مسئولان کارگروهای تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هر یک از کارگروههای تخصصی انجمن به منظور تحقق برنامه های انجمن که در 22/2/95 به تصویب هیات مدیره انجمن رسید،  تشکیل شده است. اسامی مسئولان هر کارگروه به شرح ذیل است. 

توسعه ارتباط های انجمن با بخش تولید: مهندس طهماسبی 

 برگزاری کنفرانس بین المللی و کنگره دهم: دکتر ارزانی

 برگزاری کارگاه و تورهای تخصصی: دکتر عشقی

 توسعه منابع درآمد زا برای انجمن : دکتر معلمی

توسعه روابط بین الملل: دکتر عزیزی

 تالیف و ترجمه :

 جذب پروژه های مطالعاتی: دکتر کافی 

 جذب اعضاء حقیقی و حقوقی: دکتر نجاتیان

هماهنگی کارگروهها،  امور استانها و برنامه آموزشی: دکتر فتوحی

انتشار خبرهای ترویجی: دکتر دشتی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.122.49.fa
برگشت به اصل مطلب