انجمن علوم باغبانی ایران- مقدمه
رسالت انجمن علوم باغبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/18 | 
رسالت انجمن علوم باغبانی
vبهره مندی از اساتید صاحب نظر و نخبه و ایفای نقش مرجعیت علمی
vارائه خدمات علمی، مشاوره ای و پژوهشی با پشتوانه طیف وسیع اساتید و پژوهشگران در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
vبه عنوان یک تشکل علمی مردم نهاد محل اتصال دولت، دانشگاه، تولید کننده و جامعه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find-1.56.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب