انجمن علوم باغبانی ایران- اخبار انجمن
کشت سبزی و صیفی در گلخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی  در مقدمه گردهمایی سراسری مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، با اشاره به اینکه سیاست وزارتخانه توسعه کشت گلخانه ها است، گفت: در این راستا قرار است کشاورزان را متقاعد کنیم که تمام کشت سبزی و صیفی را تا پایان برنامه ششم توسعه از فضای باز به گلخانه ببرند. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.61.52.fa
برگشت به اصل مطلب