انجمن علوم باغبانی ایران- اخبار انجمن
پایه مقاوم به شوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 سرکار خانم دکتر اتحاد پور در دفاع از پایان نامه دکتری خود در 17/3/95 که به راهنمایی آقایان دکتر رضا فتاحی مقدم و دکتر زمانی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شده بود، از بین 45 ژنوتیپ طبیعی مرکبات کشور بر مبنای برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به ویژه صفت کلر توانست غیر از پایه های معمول شناخته شده مقاوم به شوری، یک پایه خیلی مقاوم را معرفی کند. بدیهی است بررسی میزان تحمل این ژنوتیپ نسبت به سایر تنش ها  و بیماریها ی مهم باید آغاز گردد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.61.53.fa
برگشت به اصل مطلب