انجمن علوم باغبانی ایران- نشانی و تلفن ما
آدرس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/10 | 
کرج، بلوار شهید فهمیده، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سالنهای همایش، دبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایران
تلفن: ۰۲۶۳۲۷۰۳۵۸۹
همراه ۰۹۱۲۴۶۲۹۰۰۱
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find-1.85.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب