انجمن علوم باغبانی ایران- نشانی و تلفن ما
دبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس پستی: کرج، بلوار شهید فهمیده، مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

دبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایران صندوق پستی 1341- 31585

تلفن و دورنگار: 02632703589

info@irshs.ir

irhortsociety@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.85.21.fa
برگشت به اصل مطلب