انجمن علوم باغبانی ایران- اعضای هیأت مدیره
هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رئیس هیات مدیره: دکتر کاظم ارزانی
دکتری تخصصی باغبانی (پومولوژی) از دانشگاه مسی نیوزیلند
 استاد میوه کاری (پومولوژی)، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 صندوق پستی ۱۳۶- ۱۴۱۱۵، تهران، ایران

 

نایب رئیس هیات مدیره: دکتر لطفعلی ناصری
دکتری تخصصی باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس
 استاد میوه کاری (پومولوژی)، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه 
 صندوق پستی ۱۶۵، ارومیه 


خزانه دار: دکتر کوروش وحدتی
استاد میوه کاری، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
کد پستی: ۳۳۹۱۶۵۳۷۵۵، تهران، ایران


عضو هیأت مدیرهدکتر محمدباقرحسن پوراقدم

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

عضو هیأت مدیره: مهندس کوروش اسد سنگابی 

مدیریت هولدینگ
کارخانه آریا نانوسیز، کارخانه پردیس، شرکت سبزه گسترفارس
شرکت مهندسی سپهر آذین
شرکت مهندسی مشاور پویان طرح
آدرس دفتر: شیراز  منطقه ویژه اقتصادی شیراز- بلوار صادرات شرقی کارخانه آریا نانوسیز

عضو هیأت مدیره: دکتر سید حسین میردهقان 
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی از دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت،
دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
  

عضو هیات مدیره: دکتر حسن صالحی

دکترای تخصصی علوم باغبانی (گیاهان زینتی) از دانشگاه شیراز، ایران 
استاد فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان زینتی
، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
صندوق پستی ۷۱۴۴۱۶۵۱۸۶ ، شیراز، ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.99.41.fa
برگشت به اصل مطلب