انجمن علوم باغبانی ایران- اعضای هیأت مدیره
هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

رئیس هیأت مدیره دکتر رضا فتوحی قزوینی ، استاد  دانشگاه گیلان، 

ایمیل: r.fotouhi@gmail.com و r_fotouhi@guilan.ac.ir

Tel: (+98)13 33690274-8 Ext. 5078
Fax: (+98) 13 33690281
work website: http://staff.guilan.ac.ir/fotouhi/?lg=0

personal website: http://ir.linkedin.com/pub/prof-dr-reza-fotouhi/53/197/353

نایب رییس : دکتر کاظم ارزانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

P.O.Box: 14115-336, Tehran, IRAN 
Tel: +98 (21) 48292094 Fax: 48292200
http://www.modares.ac.ir/agr/arzani_k 
E-mail: arzani_k@modares.ac.irkazem.arzani@gmail.com 

خزانه دار: دکتر نوراله معلمی استاد دانشگاه شهید چمران

University of Ahwaz, Ahwaz, IR Iran

Email:  nmollemi@yahoo.com

Phone: +98 61 33360016

عضو هیأت مدیره: مهندس محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزرات جهاد کشاورزی

Phone: +982143059000

Fax:+982188941208

Email:tahmasebi53@yahoo.com

عضو هیأت مدیره: دکتر محسن کافی استاد دانشگاه تهران

Head of Landscape Engineering Section 
University of Tehran 
mkafi@ut.ac.ir 
cell phone:0098-912-125-9771 
Fax : 0098-26-32249711

عضو هیأت مدیره: دکتر مجید عزیزی استاد دانشگاه فردسی

Department of Horticultural Science

Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)

 Email:  azizi@um.ac.ir

عضو هیأت مدیره: دکتر سعید عشقی  استاد دانشگاه شیراز

Shiraz University, Shiraz, IR Iran

Email: eshghi@shirazu.ac.ir

Phone: +98 71 2286133 – 6138280

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم باغبانی ایران:
http://irshs.ir/find.php?item=1.99.41.fa
برگشت به اصل مطلب