اعضا انجمن دانشجویی علوم باغبانی


عکس
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سمت
آدرس
ایمیل
علی
علی رضائی
-
مسئول شاخه دانشجویی انجمن علوم باغبانی ایران
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم باغبانی
ali.rezaei@modares.ac.ir