اعضاء شورای مشورتی

شورای اجرائی و مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران (IrSHS EC Board)
Iranian Society for Horticultural Science Executive and Consulting Board (IrSHS EC Board)
اعضاء ادوار هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران (از 1371 تا 1398):
1. 1ز سال 1371 تا 1380:
دکتر علیرضا طلایی، دکتر مرتضی خوشخوی، دکتر محمد صانعی، دکتر عنایت اله تفضلی، دکتر مصطفی مصطفوی، دکتر احمد خلیقی، مهندس یونس ابراهیمی، مهندس محمد کاشانی، مهندس عبدالعلی بشیر اعظمی، مهندس داوود مونسیار، مهندس رضا مهربانی، دکتر مجید راحمی، دکتر غلامحسین داوری نژاد و مهندس محسن کافی
2. از سال 1381 تا 1398:
دکتر عیلرضا طلایی، دکتر مرتضی خوشخوی، مهندس رضا مهربانی، دکتر وازگین گریگوریان، دکتر رضا امید بیگی، دکتر ابوالقاسم حسن پور، دکتر رضا فتوحی، دکتر مصطفی مبلی، دکتر محسن کافی، دکتر منصور غلامی، دکتر مجید راحمی، خانم دکتر مهرانگیز چهرازی، دکتر کورش وحدتی، دکتر سید حسین میردهقان، دکتر محمد جواد آروین، دکتر سیامک کلانتری، دکتر نوراله معلمی، دکتر سعید عشقی، دکتر کاظم ارزانی، دکتر مجید عزیزی و مهندس محمد علی طهماسبیعکس
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سمت
آدرس
ایمیل
خانم
خانم دکتر غزاله روحانی
-
رئیس گروه فضای سبز و باغبانی شهری
کرج، استاد سابق طراحی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
grouhani@gmail.com
دکتر
دکتر ابراهیم لطیفی خواه
-
عضو علی البدل هیات مدیره
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
elatifikhah@gmail.com
دکتر
دکتر احمد ارشادی
-
بازرس
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، گروه علوم باغبانی
ershadi@basu.ac.ir
دکتر
دکتر احمد تاج آبادی پور
-
سردبیر مجله علوم و فناوری پسته
کرمان، رفسنجان، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، گروه علوم خاک
tajabadi@vru.ac.ir
دکتر
دکتر احمد ارشادی
-
نایب رئیس گروه بیوتکنولوژی و منابع ژنتیکی
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، گروه علوم باغبانی
ershadi@basu.ac.ir
دکتر
دکتر رضا صالحی
-
رئیس گروه تولید محصول در شرایط حفاظت شده و کشت بدون خاک
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
salehir@ut.ac.ir
دکتر
دکتر سعید عشقی
-
سردبیر مجله علوم و فنون باغبانی ایران
شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، گروه علوم باغبانی
eshghi@shirazu.ac.ir
دکتر
دکتر سید علیرضا سلامی
-
رئیس گروه بیوتکنولوژی و منابع ژنتیکی
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
asalami@ut.ac.ir
دکتر
دکتر شکراله حاجی وند
-
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی ایران
کرج، موسسه تحقیقات علوم باغبانی ایران
shokrollah2006@gmail.com
دکتر
دکتر عزیز تراهی
-
نایب رئیس گروه درختان میوه(میوه کاری)
اهواز - مؤسسة تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری
aziztorahi@yahoo.com
دکتر
دکتر عزیزاله خندان
-
نایب رئیس گروه گل و گیاهان رینتی (گلکاری)
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
Khandan.mirkohi@ut.ac.ir
دکتر
دکتر علی نیک بخت
-
عضو علی البدل هیات مدیره، رابطین استانی
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم باغبانی
anikbakht@cc.iut.ac.ir
دکتر
دکتر علی اصغر رمضانیان
-
نایب رئیس گروه کیفیت و پس از برداشت محصولات باغبانی
شیراز، دانشگاه شیراز، گروه علوم باغبانی
rsmezanian@shirazu.ac.ir
دکتر
دکتر علیرضا بابایی
-
رئیس گروه گل وگیاهان زینتی (گلکاری)
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم باغبانی
arbabaei@modares.ac.ir
دکتر
دکتر فرشاد دشتی
-
نایب رئیس گروه سبزیها (سبزیکاری)
همدان، دانشگاه بوعلی، گروه علوم باغبانی
fdashti@basu.ac.ir
دکتر
دکتر مجید راحمی
-
رئیس گروه درختان میوه(میوه کاری)
شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، گروه علوم باغبانی
rahemi@shirazu.ac.ir
دکتر
دکتر مجید عزیزی
-
رئیس گروه گیاهان دارویی و معطر
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه علوم باغبانی
azizi@um.ac.ir
دکتر
دکتر محمدحسین میرجلیلی
-
نایب رئیس گروه گیاهان دارویی و معطر
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، گروه کشاورزی
m-mirjalili@sbu.ac.ir
دکتر
دکتر محمود لطفی
-
رئیس گروه سبزیها (سبزیکاری)
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
mlotfi@ut.ac.ir
دکتر
دکتر محمود کوشش صبا
-
رئیس گروه کیفیت و پس از برداشت محصولات باغبانی
سنندج، دانشگاه کردستان، گروه علوم باغبانی
m.saba@uok.ac.ir
دکتر
دکتر محمود رضا روزبان
-
سردبیرخبرنامه انجمن علوم باغبانی ایران
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
mroozban@ut.ac.ir
دکترحمید
دکترحمید رضا روستا
-
نایب رئیس گروه تولید محصول در شرایط حفاظت شده وکشت بدون خاک
مازندران، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم باغبانی
roosta@vru.ac.ir
دکترکوروش
دکترکوروش وحدتی
-
عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوباغبانی ایران، سردبیر مجله IJHST
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
kvahdati@ut.ac.ir
دکترمهدی
دکترمهدی خان سفید
-
نایب رئیس گروه فضای سبز و باغبانی شهری
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
mkhansefid@ut.ac.ir
محمدمهدی
محمدمهدی برومندی
-
معاونت باغباني وزرات جهاد كشاورزي ( معاون وزير )
-
مهندس
مهندس پیام سعادت کیا
-
مسئول دبیرخانه انجمن علوم باغبانی
کرج، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایران
s56payam@yahoo.com
مهندس
مهندس حسین راد نیا
-
رئیس گروه کمیته آموزش انجمن
تهران، معاون سابق آموزش و تجهیز نیروی انسانی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویح وزارت کشاورزی- کرج
-
مهندس
مهندس علی نظری
-
بخش خصوصی
قزوین، باغ و کارخانه فرآوری پسته نظری مهندس
-
مهندس
مهندس کوروش اسد سنگابی
-
عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم باغبانی ایران، نماینده بخش خصوصی، مدیر فنی و پشتیبانی وب سایت انجمن علوم باغبانی ایران
شیراز، نرسیده به پلیس راه فسا، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، فاز دوم، بلوار صادرات شرقی، کارخانه آریانانو سبز
kouroshsangabi@yahoo.com
مهندس
مهندس محمدعلی طهماسبی
-
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
تهران، وزارت جهاد کشاورزی-معاونت امورباغبانی
tahmasebi53@yahoo.com
مهندس
مهندس نصراله شمس آذر
-
نایب رئیس گروه کمیته آموزش انجمن
تهران، مسئول سابق آموزش کارکنان معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی معاونت تحقیقات، آموزش و ترویح وزارت کشاورزی و رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز، کرج
-