اعضا رابطین استانی


عکس
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
سمت
آدرس
ایمیل
خانم
خانم دکتر فریال وارسته
-
نماینده انجمن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه¬ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان گلستان
گلستان، گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم باغبانی
feryalvarasteh@gmail.com
خانم
خانم دکتر میترا اعلایی
-
نماینده انجمن در دانشگاه زنجان و دانشگاه¬ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان زنجان
زنجان، دانشگاه زنجان، گروه علوم باغبانی
maelaei@znu.ac.ir
دکتر
دکتر آرمان بیرقدار کشکولی
-
نماینده انجمن در دانشگاه تربیت مدرس و مراکز پژوهشی استان تهران
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه علوم باغبانی
a.beyraghdar@gmail.com
دکتر
دکتر اسماعیل خالقی
-
نماینده انجمن در دانشگاه شهید چمران ودانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان خوزستان
خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز،
khaleghi@scu.ac.ir
دکتر
دکتر بهمن زاهدی
-
نماینده انجمن در دانشگاه لرستان و دانشگاه¬ها مراکز پژوهشی وب خش خصوصی استان¬های کرمانشاه و ایلام
لرستان، خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه علوم باغبانی
Zahedik2000@yahoo.com
دکتر
دکتر تیمور جوادی
-
نماینده انجمن در دانشگاه کردستان و دانشگاه ها ومراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان کردستان
کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، گروه علوم باغبانی
Tjavadi@uok.ac.ir
دکتر
دکتر حسن خوش قلب
-
نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان سمنان
سمنان، شاهرود، داشگاه صنعتی شاهرود، گروه علوم باغبانی
khoushf_h@modares.ac.ir
دکتر
دکتر حسین صادقی
-
نماینده انجمن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان مازندران
مازندران، ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم باغبانی
sadeghiah@yahoo.com
دکتر
دکتر سعادت ساریخانی
-
نماینده انجمن در دانشگاه تهران پردیس ابوریحان و دانشگاه های جنوب غرب و شرق استان تهران
تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
Saadat.sarikhami@ut.ac.ir
دکتر
دکتر عباس حسنی
-
نماینده انجمن در دانشگاه ارومیه و دانشگاه ها مراکز پژوهشی وبخش خصوصی استان آذربایجان غربی
ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه علوم باغبانی
a.hassani@urmia.ac.ir
دکتر
دکتر علی تهرانی فر
-
نماینده انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان-های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم باغبانی
Tehranifar@um.ac.ir
دکتر
دکتر علی خدیوی
-
نماینده انجمن در دانشگاه اراک و دانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان¬های مرکزی و قم
اراک، دانشگاه اراک، گروه علوم باغبانی
a-khadivi@araku.ac.ir
دکتر
دکتر علی نیک بخت
-
نماینده انجمن در دانشگاه صنعنی اصفهان، دانشگاه¬¬ها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم باغبانی
anikbakht@cc.iut.ac.ir
دکتر
دکتر علی قرقانی
-
نماینده انجمن در دانشگاه شیراز و دانشگا¬ه¬ها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی فارس، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر
شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز،
agharghani@shirazu.com
دکتر
دکتر مجید اسماعیلی زاده
-
نماینده انجمن در دانشگاه ولیعصر رفسنجان و دانشگاه ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان¬های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان
کرمان، رفسنجان، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، گروه علوم خاک
esmaeilizadeh@vru.ac.ir
دکتر
دکتر محمد سیاری
-
نماینده انجمن در دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه¬ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان همدان و قزوین
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، گروه علوم باغبانی
Sayyari-m@yahoo.com
دکتر
دکتر محمدرضا فتاحی مقدم
-
نماینده انجمن در دانشگاه تهران پردیس کرج و دانشگاه های استان البرز
کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم باغبانی
fattahi@ut.ac.ir
دکتر
دکتر محمود قاسم نژاد
-
نماینده انجمن در دانشگاه گیلان و دانشگاه¬ها مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان گیلان
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
ghasemnezhad@guilan.ac.ir
دکتر
دکتر منصور مطلوبی
-
نماینده انجمن در دانشگاه تبریز و دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی استان¬های آذربایجان شرقی و اردبیل
تبریز، دانشگاه تبریز، گروه علوم باغبانی
mmatloobi@gmail.com