مشاركت با انجمن علوم باغبانی ایران

وجود انجمن ها در جوامع پیشرفته امروزی از نشانه های رشد و بالندگی جامعه است. انجمن علوم باغبانی ایران به منظور اعتلای باغبانی کشور طی 20 سال گذشته کوشیده که با بهره مندی از اساتید صاحب نظر و نخبه در ایفای نقش مرجعیت علمی تاثیر گذار باشد.

اعضای انجمن علوم باغبانی ایران متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاهای کشور، مراکز تحقیقاتی، کارشناسان باغبانی و مدیران شرکت های توانمند در حوزه باغبانی کشور می باشند، با توجه به ظرفیت ها و توانمندی اعضاء انجمن امکان کلیه خدمات مشاوره، خدمات اجرایی و تامین نهاده را دارد لذا خواهشمند است ضمن تکمیل فرم پایین اقدام نمایید.

فرم مشارکت در انجمن