ثبت نام در انجمن

وجود انجمن ها در جوامع پیشرفته امروزی از نشانه های رشد و بالندگی جامعه است. انجمن علوم باغبانی ایران به منظور اعتلای باغبانی کشور طی 20 سال گذشته کوشیده که با بهره مندی از اساتید صاحب نظر و نخبه در ایفای نقش مرجعیت علمی تاثیر گذار باشد.
چگونگی افزایش عضویت و تشویق اعضاء جامعه باغبانی کشور در عضویت و پرداخت حق عضویت سالیانه مطرح و مقرر گردید کلیه اعضاء ضمن پرداخت حق عضویت سالیانه خود از تمام ظرفیت های موجود نیز در پیوستن اعضاء جدید به انجمن و تشویق اعضاء فعلی به پرداخت حق عضویت در دانشگاها، مراکز پژوهشی و بخش دولتی و خصوصی استفاده نمایند. انجمن نیز در ایجاد جذابیت لازم جهت عضویت اعضا و بهره مندی از مزایای احتمالی یا همفکری و کسب نظر صاحب نظران اقدام لازم را انجام و به مورد اجرا خواهد گذاشت.
با توجه به تصویب اخیر مجمع عمومی انجمن در شهریور 1398 و همچنین مصوبه هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران حق عضویت سالیانه اعضا به شرحزیر می باشد
درجه دکتری 100000 تومان دیگر اعضا 70000 تومان می باشد طبق این مصوبه ها حق عضویت دانشجویان کارشناسی 30000 تومان، کارشناسی ارشد و دکتری 50000 تومان و شرکت های خصوصی مراکز تحقیقاتی و دانشگاها 500000 تومان تعیین شده است.

اطلاعات حساب های انجمن علوم باغبانی ایران نزد بانک صادرات بدین شرح هست:
1- بانک صادرات ایران شعبه کشاورزی کرج حساب شماره 0102612222008 شماره کارت: 9398-9003-6919-6037
2- شماره شبا: IR75 0190 0000 0010 2612 2220 08 موسسه انجمن علوم باغباني ايران

اطلاعات کاربری

مشخصات فردی یا سازمانی:

تکمیل بخش زیر برای ثبت نام ضروری است.