بزرگان باغبانی ایران


مرحوم مهندس عباسعلی منیعی
مرحوم دکتر محمد صانعی شریعت پناهی
مهندس چایچی
دکتر علیرضا طلابی
دکتر مرتضی خوشخوی
دکتر عنایت اله تفضلی
مهندس یونس ابراهیمی
دکتر مصطفی مصطفوی
دکتر احمد خلیقی
دکتر عبدالکریم کاشی
مرحوم دکتر علی ناظمیه
مرحوم مهندس محمد کاشانی
مهندس علی عطار
دکتر وازکین گریگوریان
دکتر رضا امید بیگی
دکتر رضا فتوحی
مرحوم دکتر مصطفی مبلی
دکتر منصور غلامی
دکتر مجید راحمی
دکتر سیروس مسیحا
دکتر کاظم ارزانی